Connect with us

Ekonomia

Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes paralajmëron bankat evropiane në zonën e euros

Published

on

Rreziqet kryesore që kanosin bankat evropiane në zonën e euros featured

Rreziqet kryesore nga të cilat kanosen bankat evropiane në zonën e euros

Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes ka paralajmëruar se tre janë faktorët kryesorë që do të ndikojnë mbi sistemin Bankar të Eurozonës në vitin 2019.

Tre faktorët më të rëndësishëm që paraqesin rrezikshmëri të lartë dhe do të kenë ndikim në sistemin bankar të eurozonës në vitin 2019. Janë pikërisht paqartësitë Gjeopolitike, kreditë me probleme si dhe një akumulim i mundshëm i kredive të pa paguara.

Faktor përbën dhe krimi kibernetik me defektet e sistemeve të informacionit. Më pas vijnë rivlerësimet nëpër tregjet financiare, mjedisi i ulët i normave të interesit dhe reagimi i bankave në kuadrin rregullator.


Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes paralajmëron bankat evropiane në zonën e euros

Këtë e raporton raporti i hartuar nga mekanizmi i përbashkët i mbikëqyrjes së Bankës qendrore evropiane. E cila është fokusuar tek problemet dhe sfidat që po përballojnë dhe atë që do të përballojnë Administratat Bankare.

Në krahasim me vitin 2018 Banka Qendrore Evropiane raporton se ka patur reduktim të ndjeshëm të rreziqeve që burojnë nga rrethanat ekonomike dhe fiskale brenda eurozonës.

Kryesisht fale dinamikës së favorshme! Në të njëjtën kohë konfuzjonet gjeopolitike dhe rreziqet e rivlerësimeve në tregjet financiare janë rritur. Progresi i digjitalizimit shton ndjeshëm rreziqet që kanë lidhje me krimin kibernetik dhe sistemet e vjetërsuara të informacionit bankar.

Sipas Bankës qendrore evropiane pasiguritë po sjellin një rrezikshmëri në rritje për tregjet globale financiare dhe perspektivën ekonomike brenda zonës së €. Garancitë politike në disa shtete të eurozonës janë shtuar së fundmi.

Për sa i përket daljes së Mbretërisë së Bashkuar nga Unioni, forma finale e marrëveshjes së tranzicionit nuk është përcaktuar ende. Bankat dhe autoritetet mbikëqyrëse duhet të avancojnë me planet dhe përgatitjet emergjente duke marrë parasysh të gjithë skenarët.

Pasiguritë e Largimit të Mbretërisë së Bashkuar

Pasiguritë që kanë lidhje me largimin e mbretërisë së bashkuar përfshijnë shumë rreziqe. Si p.sh. rreziqe që kanë lidhje me vazhdimin e punimeve dhe tranzicionit. Rreziqet e kuadrit rregullator në lidhje me dallimet ndërkombëtare dhe pasojave makroekonomike.

Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes komunikoi se rreziku i ndërprerjes së aksesit në shërbimet financiare brenda eurozonës është tepër i përkufizuar. Por potenciali i fragmentimit të industrisë së shërbimeve financiare mund të përkufizonte rentabilitetin e saj.


Pasiguritë e Largimit të Mbretërisë së Bashkuar

Përveç kësaj  janë përfshirë dhe shqetësimet rritjes së proteksionizmit tregtar. Ndërsa tarifat që janë themeluar deri tani pritet të kenë përkufizime dhe efekte të drejtpërdrejta në zonën e €uros.

Çdo përshkallëzim i mundshëm i mosmarrëveshjeve tregtare mund të përbënte një rrezik shumë serioz. Përveç kësaj, zhvillimet e pafavorshme në disa ekonomi me tregje nën zhvillim mund të ndikojnë negativisht në mjedisin makroekonomik apo edhe në tregjet financiare të eurozonës.

Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes dërgon mesazhin se në lidhje me kreditë e pashpërblyera nuk do të ketë më asnjë tolerancë. Siç thekson, pavarësisht përmirësimit të dukshëm në cilësinë e aseteve gjatë viteve t fundit.

Nivelet e larta të kredive me probleme

Nivelet e larta të kredive me probleme vazhdojnë të konsiderohen një burim shqetësimi për një numër të madh institucionesh në eurozonë. Në kuadër të udhëzimeve nga autoritetet financiare bankat me raport të lartë të kredive problematike.

Gjithashtu u kërkohej të nënshkruanin strategji mbi hartimin dhe trajtimin e stoqeve. Falë punës së deritanishme është bërë progres i dukshëm mbi reduktimin e kredive problematike. Raporti i institucioneve më të rëndësishme të  kredive me probleme shënoi një ulje nga 8% në 2014 në 4,9%  në tremujorin e fundit të vitit 2017.

Por megjithatë niveli i tanishëm i kredive problematike mbetet akoma i lartë në krahasim me standardet ndërkombëtare. Prandaj nevojiten më shumë përpjekje për tu siguruar çështja e kredive me probleme luftohet mjaftueshëm në eurozonë.

Rezervat e larta të kredive problematike përkufizojnë dhe bilancet, rentabilitetin dhe kapitalin bankar. Dhe për këtë arsye trajtimi i kredive ekzistuese problematike duke përfshirë dhe monitorimin e ecurisë së bankave mbi reduktimin e kredive problematike.  Është një nga prioritetet kryesore të mekanizmit të mbikëqyrjes së bankave Evropiane.

Relaksim i kritereve në dhënjen e kredive

Përveç kësaj Mekanizmi i përgjithshëm i mbikëqyrjes vuri n dukje se: <<insistimi i vazhdueshëm për të arritur rezultate mund të shtojë potencialin e shumëfishimit të kredive problematike në të ardhmen>>.

Bankat e zonës së euros kanë deklaruar një relaksim të kritereve të dhënjes të kredive kundrejt bizneseve dhe familjeve. Sidomos për blerjen e shtëpisë së parë sipas 3 mujorit të parë të 2018-tës. Përveç kësaj nga të dhënat duket qartë se huadhënësit po synojnë sektorë të një shkalle më të lartë rrezikshmërie.

Dhënia e kredive të shtyra u rikthye ndjeshëm në eurozonë  pas rënjes së menjëhershme që u dokumentua gjatë krizës botërore financiare. Dhe kreditë me kërkesa të përkufizuara kontraktuare përbëjnë rreth dy të tretat e shumës totale të kredive.

Përveç kësaj në një raport nënvizohet se disa banka të eurozonës deklarojnë norma të larta në rritje të kredive të pasiguruara. Dhe pikërisht ky alarm nënvizohet në raport.

Më të lexuarat

Copyright © 2019 Alba Report